Архив за месяц: Сентябрь 2019

Упражнение

 • Выполните задания:
 • Восстановите вопросы.   
 • Скажите, пожалуйста,
  Что вы сейчас делаете?
  Что вы читаете?
  Чем вы обычно занимаетесь?
  Когда вы были в парке?
  Почему вы не были на уроке?
  Кто вам дал учебник?
  Когда вы взяли учебник?
  Где вы написали письмо?
  Почему вы приехали?
  Кем вы станете?
 • Закончите предложения.Я знаю, кто ты
  Я знаю, как читать
  Я знаю, что делает мама
  Я знаю, что ты читаешь
  Я думаю, что он красивый
  Я понимаю, что он пишет
  Я вижу, что он играет
  Я рад, что ты выучил
  Хорошо, что ты пришел
  Плохо, что не учил
  Жаль, что ты не читал
 • _________________________
  • Поставьте на месте пропусков необходимые слова:

английский язык, по-английски, русский язык, по-русски, легкий,
легко, холодный, холодно, веселый, весело, интересный, интересно, внимательный, внимательно, быстрый, быстро.

 • 1. Тамара давно изучает …. Она свободно говорит и читает …. 2. Артур знает … ещё не очень хорошо, потому что он изучает … только три месяца. Но он немного говорит и понимает …. 3. Этот текст очень …. Я … расскажу его. 4. Сегодня на улице …. Я не люблю … дни. 5. Моя подруга …. Она любит … фильмы. 6. Она рассказывает очень … 7. Эта книга …. Ты прочитаешь её с удовольствием. 8. Я всегда … слушаю преподавателя. 9. Наш врач очень … человек. 10. Ты говоришь …, я не понимаю тебя.
 • __________________________________
 • Проверьте, правильно ли вы употребляете притяжательные местоимения его, её, свой, мой.
  Мой друг живёт в другом городе. Я часто вспоминаю о … друге и пишу ему письма. В них я всегда спрашиваю о … учёбе, о … жизни. Конечно, я рассказываю о … жизни тоже. Мне всегда нравилась … сестра. Я хочу знать о том, что она делает, как … дела, поэтому я спрашиваю друга о … жизни, о … успехах. Когда у нас будут каникулы, я хочу поехать в город, где живёт … друг.
 • _________________________________

Вставьте вместо точек глагол нужного вида.
1. Врач осмотрел больного и (давать – дать) ему нужное лекарство. 2. Дети
вошли в комнату и вежливо (здороваться – поздороваться) со всеми. 3. Брат
прочитал книгу и (ставить – поставить) ее в шкаф. 4. Передача кончилась, и я
(выключать – выключить) телевизор. 5. Дети купили цветы и (дарить – подарить)
их матери. 6. Мы (ужинать – поужинать) и пойдем в театр. 7. Когда профессор
кончил читать лекцию, он (отвечать – ответить) на вопросы студентов. 8. Когда
студенты (читать – прочитать) текст, они пошли в лабораторию.

Առաջադրանք

1.Տեղադրի′ր բաց թողնված տառերը.

Վայրէջք, ակնթարթ, ճքնավոր,  անօրեն,  արդուզարդ,  անէական,  կտրիճ,  սրբություն,  օրեցօր,  պախուրց,  ուղտապան, ուխտավոր:

2.Կազմի′ր 2-ական ածանցավոր բառ տրված կառուցվածքով:

նախածանց — արմատ — վերջածանց

արմատ — վերջածանց

նախածանց — արմատ

3.Գտի′ր հականիշները.

Բուրավետ- գարշահոտ , պինդ- փխրուն , զառամյալ- դեռատի , համր- խոսուն, ,խիզախ- վախկոտ , խրթին-հեշտ։

4.Բառակապակցությունները դարձրու′ բարդ բառեր.

Սյուներով զարդարված,  բարձր դիրք ունեցող,  քարից կերտված,  ապակիներով պատված,  ուղիղ ընթացող,  աշխարհով մեկ սփռված:

Առաջադրանք

1․Գրել տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը․Գուժկան-գույժ, սնափառ-սին, սննդարար-սուն, հմտանալ-հմուտ, ընձառյուծ-ինձ, գիրանալ-գեր, կնճռոտ-կնճիռ, հրաձիգ-հուր, լեզվաբան-լեզու, մատենաշար-մատյան։

2․Դարձվածքների իմաստները ատահայտիր մեկ բառով․Ճամփից հանել-շեղել, տունը քանդել-դժբախտանալ, վարդ կտրել-ոգևորվել, ճամփան պահել-սպասել, հալած յուղի պես-հեշտ, սուր ճոճել-սպառնալ, լեզուն կապ ընկնել-պապանձվել, հոգին հանել-տանջել, ձեռք մեկնել-օգնել, սիրտ առնել-համարձակվել։ 

3․Գրել յուրաքանչյուր  բառին  երկուական  հոմանիշ․ մեգ-մշուշ,մառախուղ  աստանդական-նժդեհ,թափառաշրջիկ ճախրել-թռչել, խարխուլ- եղեռն-սպանդ,ոճիր արգավանդ- թշվառ- աժդահա- հորդ- պերճ-

1
5a+2a=7a
6b-4b=2b
2x+7x-5x=4x
4a-5b-2a-3b=2a-2b
3y-y-4y+8y=6y

2.
5a-(2a+3b)=5a-2a-3b
6b-4b=2b
2x+7x-5x=4x
3y-y-4y+8y=6y
4a-5b-2a-3b=2a-2b

3.
5a-(2a+3b)=5a-2a-3b
7x-(4x-2y)=7x-4x+2y
4y-(y-3)=4y-y+3
9m+(6n-7m)=9m+6n+7m

4.
2a+5b եթե a=4 b=-3
2*4+5-3=10
4m-3n+10=4-5-3-8=-12

5.
a3*a5=a8
b7*b2

15a/20b = 3a/4b
ab/ac=b/c
6xy/8x=3y/4
10mn/15mp=2n/3p
8ax/16ay=2x/3y

a/3+b/3= ab/3
x/4+y/4=xy/4
15a/7-a/7=15a2/7
3/x+5/x=8/x
x/m-y/m=xy/m

39)
5a-2b/2+3a-5b/3=5a-2b+3a-5b/6=15a-6b+6a-10b/20=21a-16b/20
2a-3b/4+3a-2b/5=2a-3b+3a-2b/20=10a-15b+9a-6b/20=19a-21b/20
15a+4b/12-3b-22a/9=15a+4b-3b-22a/36=45a+12b-12b-88a=(-43a-24b)

40)
(a/b)4=a4/b4
(4ab/5xy)2=16a2b2/25x2y2
(m/n)5=m5/n5
(5a/4b)2=25a2/16b2
1
5a+2a=7a
6b-4b=2b
2x+7x-5x=4x
4a-5b-2a-3b=2a-2b
3y-y-4y+8y=6y

2.
5a-(2a+3b)=5a-2a-3b
6b-4b=2b
2x+7x-5x=4x
3y-y-4y+8y=6y
4a-5b-2a-3b=2a-2b

3.
5a-(2a+3b)=5a-2a-3b
7x-(4x-2y)=7x-4x+2y
4y-(y-3)=4y-y+3
9m+(6n-7m)=9m+6n+7m

4.
2a+5b եթե a=4 b=-3
2*4+5-3=10
4m-3n+10=4-5-3-8=-12

5.
a3*a5=a8
b7*b2

15a/20b = 3a/4b
ab/ac=b/c
6xy/8x=3y/4
10mn/15mp=2n/3p
8ax/16ay=2x/3y

a/3+b/3= ab/3
x/4+y/4=xy/4
15a/7-a/7=15a2/7
3/x+5/x=8/x
x/m-y/m=xy/m

39)
5a-2b/2+3a-5b/3=5a-2b+3a-5b/6=15a-6b+6a-10b/20=21a-16b/20
2a-3b/4+3a-2b/5=2a-3b+3a-2b/20=10a-15b+9a-6b/20=19a-21b/20
15a+4b/12-3b-22a/9=15a+4b-3b-22a/36=45a+12b-12b-88a=(-43a-24b)

40)
(a/b)4=a4/b4
(4ab/5xy)2=16a2b2/25x2y2
(m/n)5=m5/n5
(5a/4b)2=25a2/16b2

Առաջադրանք

1․ Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի առաջին արմատ․Արև, բազում, գիր, գլուխ, դեղ։ 2․Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի վերջին արմատ․Գիծ, ծաղիկ, ցույց, միտ, նկար։3․ Բառակապակցությունները գրեք մեկ բառով․Խոտ ուտող, կյանքի փորձ, դյուրությամբ մարսվող, հաշվի մատյան, մեղուներ բուծող, աչքի բժիշկ, սեր տենչացող, նրբորեն հյուսված, հաց թխող, թռչուն որսացող։

4․Սյունակներից ընտրեք մեկական արմատ և ստացեք բարդ բառեր․1․խոսք         քանդել  գարի         բխել  տուն         հող  առատ       կռիվ  սև              հաց2․հուր         փառք   դուռ          զբաղցել    միտք        զենք    սին           վստահ    ինքը         կից

առաջադրանք

3. 1)2a+5b=8-15=-7 2)4m-3n+10=-20 3) 5x+2y-3z+7=30-34-21=-24

4) 2ab-3bc-4ac=-16-18-48=-82 5)3x-4y+xy-46=-6+24+12-46=-6

4. 1)a3*a5=a8 2)b7*b2=b9 3)(-m2)*m4=-m6 4) (-x2)*(-x6)=x8 5) y5*(-y6)=-y11

5. 1)(x+2)*5=5x+10 2) 6(3y-4)=18y-24 3) (2m+3n)*7=14m+21n 4)c(2a+5b)=2ac+5bc

5)-4a(3b-2a)=-12ab+8a2

6.1)(x+2)*(x-3)=x2-3x+2x+6=x2-x-6 2)(5x+1)*(2x+4)=10×2+20x+2x+4=10×2+22+4

3)(3b+2)(4-b)=12b-3b2+8-2b=10b-3b2+8

4)(2y-5)(4y-3)=8y2-6y-20y+15=8y2-26y+15

5)(3a+4)(2a-3)=6a2-9a+8a-12=6a2-a-12

Առաջադրանք

1․ Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի առաջին արմատ․
Արև, բազում, գիր, գլուխ, դեղ։

Արև-արևածաղիկ, արևափայլ, արևաշող, արևայրուք, արևայրուք, արևմուտք

բազում-բազմապատիկ, բազմաթիվ, բազմաբնակարան, բազմակողմ, բազմազան, մազմամշակույթային

գիր-գրապահարան, գրագետ, գրադարան, գրատախտակ, գրաբար, գրասեղան

գլուխ-գլխատել, գլուխգործոց, գլուխկոտրուկ, գլխացավ, գլխարկ, գլխամաս

դեղ-դեղագործ, դեղաբույս, դեղահաբ, դեղամիջոց, դեղատոմս, դեղատուփ

 2․Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի վերջին արմատ․ 
Գիծ, ծաղիկ, ցույց, միտ, նկար։

գիծ-կորագիծ, նախագիծ, հետագիծ, կետագիծ, երկաթգիծ, հատակագիծ

ծաղիկ-ձնծաղիկ, ջրծաղիկ, արևածաղիկ, աստղածաղիկ, ջրածաղիկ,

ցույց-կողմնացույց, նստացույց, ժամացույց, օրացույց, աշխարհացույց, լույսացույց

միտ-տկարամիտ, սրամիտ, խելամիտ, բթամիտ,

Առաջադրանք

1.Բառակապակցությունն անվանիր մեկ բառով:
Յոթ գլխով-յոթգլխանի, ստրուկի մտքով-ստրկամիտ, լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կենսահյութ, ցավից լլկված-ցավալլուկ, մոլոր մտքով-մտամոլոր, սուր ընթացող-սրընթաց, խելքը կորցրած-խելակորույս, նոր հայտնված-նորահայտ, մենակ ապրող-մենակյաց, խիստ բարքով-խստաբարո, երկար ապրող-երկարակյաց, նոր եկած-նորեկ, աչքին հաճելի-ակնահաճո։

2․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Հորդահոս-արագահոս, սառնորակ-բարձրորակ, անուշահամ-քաղցրահամ, կենսագիր-բնագիր, զբոսանավ-սուզանավ, կարմրազգեստ-շրջազգեստ, գայլաձուկ-սղոցաձուկ:
3. Տրված բառերի վերջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Բարձրախոս-բարձրակարգ, դեղնակտուց-դեղնակարմիր, ջրաղաց-ջրակայուն, աշխարհամարտ-աշխարհեաշխարհ, ծովածոց-ծովանկար, լեռնագնաց-լեռնաշխարհ, սրբավայր-սրբատեղի: